Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 03.09 do 14.09 2018 w godz.:

10:00 - 13:00 (od poniedziałku do piątku)

od 17.09 do 28.09 w godz.:

09:00 - 16:00 (od poniedziałku do piątku)

soboty (od 01.09 do 29.09 2018) 9:00 - 11:00

Szczególowe informacje w terminarzu

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 278
W tym miesiącu: 2192
Wszystkich: 3655

Absolwent kierunku zdrowie publiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych.
Posiada umiejętności umożliwiające włączanie się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji: państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych – funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia – w zakresie: opieki społeczno-medycznej; promocji zdrowia; edukacji prozdrowotnej; nadzoru sanitarno-epidemiologicznego; organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa.
Absolwent posiada kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w: instytucjach realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego; publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych; instytucjach rządowych i samorządu terytorialnego; organizacjach pozarządowych; nadzorze sanitarnym – Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
Absolwent posiada umiejętności szczegółowe: identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości; rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich; planowania, opracowywania, organizowania oraz oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych; prognozowania i kształtowania struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych i usług medycznych ludności; merytorycznego i organizacyjnego kierowania zespołami ludzkimi; koordynowania działań instytucji; mobilizowania społeczeństwa do realizowania polityki zdrowotnej państwa na szczeblu lokalnym i krajowym; zarządzania – w oparciu o normy prawa i nowoczesne techniki zarządzania – zakładami ochrony zdrowia i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; organizowania i zabezpieczania funkcjonowania struktur usług medycznych w zakresie powszechnego i prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w obszarze lecznictwa, rehabilitacji, opieki długoterminowej i opieki społecznej; zarządzania jednostkami Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego i systemu informacji kryzysowej; kontrolowania i oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego na szczeblu krajowym i regionalnym oraz organizowania działań zaradczych i naprawczych; gromadzenia danych i analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia; wykorzystywania wiedzy o celach i zadaniach zdrowia publicznego w Unii Europejskiej do wzbogacania programów ochrony i promocji zdrowia w środowisku lokalnym; opracowywania ekspertyz, raportów, referatów i publikacji z zakresu zdrowia publicznego oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; jednostkach: nadzoru sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska oraz działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego; instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych; podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia oraz instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego.
Absolwent jest przygotowany do pełnienia roli eksperta, doradcy lub konsultanta w: jednostkach rządowych i samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach pozarządowych oraz stowarzyszeniach i fundacjach. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Specjalność: Zarządzanie w ochronie zdrowia

Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych.
Absolwent posiada umiejętności szczegółowe:

 1. potrafi stosować nowoczesne techniki i narzędzia informatyczne wykorzystywane w obszarze ochrony i promocji zdrowia,
 2. na podstawie wiedzy teoretycznej, posiada umiejętność rozpoznawania, obserwacji i właściwego interpretowania wieloaspektowych uwarunkowań zdrowia człowieka i zbiorowości ludzkich, w relacji do czynników społeczno-ekonomicznych,
 3. potrafi przeprowadzić analizę strategiczną, sporządzić plan strategiczny i analizować plany strategiczne zakładów opieki zdrowotnej i podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia potrafi dokonać analizy finansowej, placówek opieki zdrowotnej oraz sporządzić biznes plan,
 4. potrafi zaplanować działania mające na celu integrację, wsparcie merytoryczne oraz finansowe programów profilaktycznych i edukacyjnych oraz identyfikuje bariery społeczne we wdrażaniu edukacji zdrowotnej w populacji,
 5. umie dokonać analizy SWOT głównych strategii zdrowotnych Polski, wybranych krajów europejskich i WHO,
 6. wykazuje umiejętności językowe korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego na poziomie B2+ ESOKJ,
 7. wykazuje umiejętności prognozowania i kształtowania struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych i usług medycznych ludności, zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej,
 8. wykazuje umiejętności koordynowania działań instytucji o profilu zdrowotnym, zarządzania - w oparciu o normy prawa i nowoczesne techniki zarządzania - zakładami ochrony zdrowia i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: instytucjach i jednostkach administracji wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; jednostkach: nadzoru sanitarnego, ochrony i kontroli środowiska oraz działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego; instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych; podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia oraz instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).

Specjalność: Programy zdrowotne i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych.

Absolwent posiada, poszerzoną w stosunku do zakresu studiów pierwszego stopnia, wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej i społecznej wobec osób starszych i niepełnosprawnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych.

Absolwent posiada umiejętności szczegółowe:

 1. identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości, zarówno lokalnej jak i regionalnej,
 2. rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich, zarówno w aspekcie lokalnym, regionalnym jak i ponadregionalnym,
 3. planowania, opracowywania, organizowania oraz oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych oraz w ramach różnych problemów społecznych, zdrowotnych i medycznych,
 4. merytorycznego i organizacyjnego kierowania zespołami ludzkimi,
 5. mobilizowania społeczeństwa do realizowania polityki zdrowotnej i społecznej państwa na szczeblu lokalnym i krajowym, 
 6. na podstawie wiedzy teoretycznej posiada umiejętność rozpoznawania, obserwacji i właściwego interpretowania wieloaspektowych uwarunkowań zdrowia człowieka i zbiorowości ludzkich, w relacji do czynników społeczno-ekonomicznych,
 7. potrafi planować i realizować działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie zdrowia środowiskowego, bezpieczeństwa, kultury i higieny pracy,
 8. samodzielnego proponowania rozwiązania problemu z obszaru zdrowia publicznego oraz polityki społecznej, w szczególności wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
 9. organizowania i zabezpieczania funkcjonowania struktur usług medycznych w zakresie powszechnego i prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w obszarze lecznictwa, rehabilitacji, opieki długoterminowej i opieki społecznej,
 10. gromadzenia danych i analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia, 
 11. wykorzystywania wiedzy o celach i zadaniach zdrowia publicznego w Unii Europejskiej do wzbogacania programów ochrony i promocji zdrowia w środowisku lokalnym i regionalnym,
 12. opracowywania ekspertyz, raportów, referatów i publikacji z zakresu zdrowia publicznego oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, jednostkach: nadzoru sanitarno-epidemiologicznego i weterynaryjnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska oraz działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych; podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia oraz instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego. Przygotowany jest do pełnienia roli eksperta, doradcy lub konsultanta w:jednostkach rządowych i samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach realizujących programy zdrowotne i społeczne, w szczególności wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia.

Przedmioty:

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO (PKP)

 • Prawo w zdrowiu publicznym
 • Ekonomia
 • Socjologia medycyny
 • Psychologia zdrowia i jakość życia
 • Ochrona środowiska
 • Biostatystyka w zdrowiu publicznym
 • Metodologia badań naukowych
 • Pedagogika

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO (PKK)

 • Elementy zdrowia publicznego
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Epidemiologia chorób zakaźnych i niezakaźnych
 • Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 • Organizacja i zarządzanie w systemie ochrony zdrowia
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Międzynarodowa polityka społeczna i zdrowotna
 • Polityka społeczna i zdrowotna
 • Żywienie człowieka
 • Zdrowie środowiskowe
 • Formy opieki zdrowotnej
 • Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia
 • Marketing usług zdrowotnych

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: (PKS)

Specjalność: Programy zdrowotne i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych

 • Ewaluacja programów zdrowotnych
 • Projektowanie badań naukowych
 • Edukacja żywieniowa 50+
 • Medycyna pracy 
 • Demografia i zdrowie
 • Rehabilitacja społeczna i medyczna osób starszych
 • Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Specjalność: Zarządzanie w ochronie zdrowia

 • Planowanie i zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Marketing usług placówek opieki zdrowotnej
 • Ekonomia zdrowia i analizy ekonomicznie w ochronie zdrowia
 • Telemedycyna i e-zdrowie
 • Przebieg procesu zdrowego starzenia się
 • Systemowe rozwiązania w rehabilitacji osób niepełnosprawnych