Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 3.06 do 19.07.2019 w godz.: 

10:00 - 13:00  (od poniedziałku do piątku)

od 22.07 do 26.07.2019 w godz.:

9:30 - 15:30 (od poniedziałku do piątku)

soboty w lipcu 9:00 - 11:00

Szczególowe informacje w terminarzu

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 167
W tym miesiącu: 3532
Wszystkich: 5628

W związku z przyjętą procedurą rekrutacji, złożenie wymaganych dokumentów musi być poprzedzone rejestracją kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązani są do złożenia w wyznaczonym terminie takich dokumentów jak:

  1. podanie o przyjęcie na studia – specjalny formularz wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
  2. oświadczenie o RODO – specjalny formularz wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
  3. kopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Politechnikę Częstochowską,
  4. kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (wraz z kserokopią suplementu), poświadczona przez Politechnikę Częstochowską – tylko kandydaci na studia II stopnia,
  5. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
  6. dowód osobisty do wglądu,
  7. aktualne 3 fotografie kandydata, w formacie zgodnym z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: 35x45mm, (na odwrocie każdego zdjęcia należy podać nr pesel, nazwisko i imię oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania).

Komplet wymaganych dokumentów należy przekazać w białej teczce Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej najpóźniej do dnia określonego w terminarzu rekrutacji. Opisu teczki dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Złożenie przez kandydata w/w dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  • umieszczenie nazwiska kandydata na wynikowych listach przyjętych i listach rezerwowych,
  • przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych.