Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 28.01 do 14.02.2019 w godz.:

10:00 - 12:30 (od poniedziałku do piątku)

soboty 9:00 - 11:00

Szczególowe informacje w terminarzu

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 72
W tym miesiącu: 2419
Wszystkich: 4798

W związku z przyjętą procedurą rekrutacji, złożenie wymaganych dokumentów musi być poprzedzone rejestracją kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązani są do złożenia w wyznaczonym terminie takich dokumentów jak:

  1. podanie o przyjęcie na studia – specjalny formularz wydrukowanym z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
  2. kopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Politechnikę Częstochowską,
  3. kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (wraz z kserokopią suplementu), poświadczona przez Politechnikę Częstochowską – tylko kandydaci na studia II stopnia,
  4. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
  5. obustronna kopia dowodu osobistego, poświadczona przez Politechnikę Częstochowską,
  6. aktualne 3 fotografie kandydata, w formacie zgodnym z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: 35x45mm, (na odwrocie każdego zdjęcia należy podać nr pesel, nazwisko i imię oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania).

Komplet wymaganych dokumentów należy przekazać w białej teczce Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej najpóźniej do dnia określonego w terminarzu rekrutacji. Opisu teczki dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Złożenie przez kandydata w/w dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  • umieszczenie nazwiska kandydata na wynikowych listach przyjętych i listach rezerwowych,
  • przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych.