Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl
(dawny adres e-mail: rekrut@zim.pcz.pl)

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

 

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 24.02 do 28.02.2018 w godz.:

9:00 - 13:00 (od poniedziałku do środy)

soboty 9:00 - 11:0

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 127
W tym miesiącu: 2900
Wszystkich: 5439

 

PODSTAWOWE ZASADY

Wydział Zarządzania w roku akademickim 2017/2018 prowadzi nabór na:

 • stacjonarne studia doktoranckie,
 • niestacjonarne studia doktoranckie,
 • stacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu. Do studiowania na studiach trzeciego stopnia może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny), określone w art. 2 ust. 1 pkt. 18g Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1, oraz uzyska pozytywny wynik w konkursowym postępowaniu kwalifikacyjnym

Kryterium kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie stanowią:

 • rozmowa kwalifikacyjna na podstawie przedstawionego autoreferatu zawierającego osiągnięcia naukowo- badawcze i zamierzenia naukowe kandydata,
 • średnia ocen na dyplomach ukończenia studiów I i II stopnia lub ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich,
 • opinia o predyspozycjach kandydata do prowadzenia badań i pracy naukowej.

 Kryterium kwalifikacji na stacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim stanowią:

 • autoreferat zawierający osiągnięcia naukowo- badawcze i zamierzenia naukowe kandydata,
 • średnia ocen na dyplomach ukończenia studiów I i II stopnia lub ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich,
 • opinia o predyspozycjach kandydata do prowadzenia badań i pracy naukowej.

 

Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, w kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji ustalonej przez Wydziałową Doktorancką Komisję Rekrutacyjną w ramach limitu miejsc. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza się w systemie IRK.

 

TERMINY

Rekrutacja na studia doktoranckie trwa od 19 czerwca 2017 r. do 22 września 2017 r. Rejestracja elektroniczna rozpoczyna się 19 czerwca 2017 r. o godz. 8:00 i kończy 21 września 2017 r. o godz. 23:00.

Komplet dokumentów należy złożyć w pokoju Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej (414 –IV piętro). najpóźniej do dnia 22.09.2017 r. do godz. 10.00

 

UWAGA!!!  ROZMOWA KWALIFIKACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DOKTORANCKIE ODBĘDZIE SIĘ 25.09.2017 r. (poniedziałek) o godz. 8.15 w sali 413 ( IV piętro -BUDYNEK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UL. ARMII KRAJOWEJ 19 B).


 

PROCEDURA        

 1. Kandydat zapisuje się na studia w internetowym systemie www.irk.pcz.pl , wprowadza zdjęcie legitymacyjne (dla chętnych) oraz drukuje podanie.
 2. Kandydat kompletuje dokumenty wymienione poniżej, a następnie składa je w  białej teczce (wzór) w pokoju Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna po stwierdzeniu kompletności przedłożonej dokumentacji dopuszcza kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Komisja konkursowa przeprowadza indywidualną rozmowę z kandydatem. Kandydat prezentuje swoją sylwetkę naukową oraz odpowiada na pytania komisji. Kandydat przedkłada również autoreferat zawierający dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze oraz zamierzenia naukowe (max. 2 strony formatu A4).
 5. Komisja dokonuje oceny kandydata, mając na uwadze: jego wypowiedź, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, zakres odbytych studiów i wyniki uzyskane w toku studiów oraz predyspozycje do pracy naukowej. Członkowie komisji konkursowej przyznają punkty zgodnie z załącznikiem nr 2 Uchwały nr 51/2016/2017 z dnia 22 marca 2017 r. (link).
 6. W oparciu o wyniki postępowania konkursowego tworzy się listę rankingową. Zostają przyjęci kandydaci z największą liczbą uzyskanych punktów,
 7. Wyniki końcowe postępowania rekrutacyjnego są podawane do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń, strona internetowa). Kandydat otrzymuje na piśmie decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na I rok studiów.
 8. Od decyzji Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.

 

 WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie o przyjęcie na studia III stopnia wygenerowane z systemu IRK,
 • kwestionariusz osobowy (druk),
 • życiorys lub CV,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych lub społecznych na kierunku zgodnym lub pokrewnym z dyscypliną naukową, w której kandydat na studia III stopnia składa dokumenty,
 • kandydat na studia III stopnia nieposiadający dyplomu ukończenia studiów II stopnia przekłada dokument potwierdzający uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”,
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska ( dotyczy osób mających dyplom wystawiony na nazwisko inne niż na podaniu o przyjęcie na studia trzeciego stopnia),
 • 3 zdjęcia, na jasnym tle bez nakrycia głowy (45 mm x 65 mm),
 • kopia dowodu osobistego,
 • autoreferat obejmujący informacje dotyczące: przyczyn ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie, przewidywanych zagadnień przyszłej pracy doktorskiej, uzyskanych osiągnięć naukowych i organizacyjnych (o ile kandydat posiada),
 • kopię certyfikatów potwierdzających znajomość języków Obcych, specjalistycznych programów komputerowych ( potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) (druk),
 • ewentualny wniosek  o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosek  o przyznanie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych i świadczeń wynikających z postanowień Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (link).

 Dodatkowo:

 • pisemna zgoda na opiekę naukową uzyskana od nauczyciela akademickiego uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim, zgoda dyrektora instytutu lub kierownika katedry na realizację pracy doktorskiej (druk),

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

Brak opłaty rekrutacyjnej.

 

OPŁATY

 • stacjonarne studia doktoranckie - brak,
 • stacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim dla cudzoziemców z pominięciem zasad obowiązujących obywateli polskich - 1450 euro/semestr,
 • stacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim dla cudzoziemców na zasadach obowiązujących obywateli polskich - brak.
 • niestacjonarne studia doktoranckie - 3200 zł /semestr.

 

LIMIT PRZYJĘĆ w roku akademickim 2017/2018

 • stacjonarne studia doktoranckie - 25 miejsc,
 • stacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim - 15 miejsc,
 • niestacjonarne studia doktoranckie - 15 miejsc.

 

LEGITYMACJA

Wydruk elektronicznej legitymacji odbywać się będzie w Dziale Informatyzacji Administracji PCz, po dokonaniu przez doktoranta wpłaty w wysokości 17 zł (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 13.04.2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich – Dz.U. 2016 poz. 558) na numer konta wygenerowany w IRK. Wpłaty należy dokonać po przyjęciu na studia.


KONTAKT i MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

mgr Agnieszka Majewska

Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

ul. Armii Krajowej 19 B; 42-201 Częstochowa

Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna pok. 414 ( IV piętro - budynek główny)

tel. 34 32 50 874, doktoranckie@zim.pcz.czest.pl

 

Dyżury:

Czynne: poniedziałek - czwartek w godz. 10:00 - 13:00

19.06.2017r. - 04.07.2017r.

17.07.2017r. - 20.07.2017r.

04.09.2017r. - 21.09.2017r.

 

 

Informacje ogólne dotyczące studiów doktoranckich w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w zakładce: STUDIA DOKTORANCKIE