Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 3.06 do 19.07.2019 w godz.: 

10:00 - 13:00  (od poniedziałku do piątku)

od 22.07 do 26.07.2019 w godz.:

9:30 - 15:30 (od poniedziałku do piątku)

soboty w lipcu 9:00 - 11:00

Szczególowe informacje w terminarzu

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 179
W tym miesiącu: 3544
Wszystkich: 5640

Etap  1.

Zapoznaj się z ofertą studiów objętych bieżącą rekrutacją oraz obowiązującymi zasadami rekrutacji na studia oraz procedurami rekrutacji na Wydziale Zarządzania.
Rejestrujesz się i zapisujesz na studia tylko za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK lub https://irk.pcz.pl), zgodnie z aktualnym terminarzem rekrutacji.  

Możesz uzyskać pomoc przy korzystaniu z systemu IRK, zgłaszając się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminach dyżurów.
Procedura zapisu na studia jest następująca:
 

 

KROK 1

Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracja Kandydatów IRK, dostępnym pod adresem https://rekrutacja.pcz.pl

KROK 2

Uzupełnij swoje dane osobowe i wypełnij kwestionariusz ocen. (Wprowadzone do systemu IRK oceny zostaną zweryfikowane z ocenami, które znajdują się w bazie Krajowego Rejestru Egzaminów Maturalnych lub z przekazanymi w późniejszym etapie rekrutacji dokumentami do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej).

KROK 3

Wybierz kierunek studiów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o przebieg dotychczasowej edukacji, weryfikuje czy kandydat może podjąć studia na wybranym kierunku.

KROK 4

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej za każdy wybrany kierunek studiów na podany w systemie IRK numer rachunku bankowego (inny dla każdego kandydata). Pamiętaj o wpisaniu w opisie przelewu IDENTYFIKATORA WPŁATY, który jest generowany na blankiecie przelewu w systemie IRK! Po odnotowaniu Twojej wpłaty zostaniesz uwzględniony w procesie rekrutacyjnym.

UWAGA! Pamiętaj o odpowiednio wczesnym dokonaniu opłaty rekrutacyjnej do 28.07.2017 r. do godz. 12. Potwierdzenie dokonania opłaty przynieś osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (patrz krok 6).

KROK 5

Po zakończeniu procesu rekrutacji elektronicznej otrzymasz powiadomienie drogą e-mailową o zakwalifikowaniu na studia. W dniu 24.07.2017 r. zostaną opublikowane listy osób zakwalifikowanych na dany kierunek.

KROK 6

Jeżeli znalazłeś się na liście zakwalifikowanych wydrukuj podany w systemie IRK kwestionariusz osobowy oraz komplet wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach i miejscu jej dyżurowania.

Dokumenty możesz również przesłać:
1) pocztą, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Pamiętaj, że liczy się data wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
Dokumenty, które przesyłasz muszą być kompletne i poprawnie wypełnione!
Drogą pocztową przyjmujemy kserokopie dokumentów (świadectwo, dyplom, dowód osobisty) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający dany dokument.

2) Elektronicznie za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydata IRK.
W przypadku złożenia dokumentów elektronicznie, po przyjęciu na studia, będziesz zobowiązany do okazania oryginałów wymaganych dokumentów zanim odbierzesz indeks i legitymację elektroniczną.

KROK 7

Dokumenty należy złożyć do 29.07.2017 r.!

Brak dostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem na studia. 

KROK 8 

31.07.2017 r. zostaną ogłoszone listy osób przyjętych i listy rezerwowe na studia w roku akademickim 2017/2018.

KROK 9

W ciągu 14 dni od ogłoszenia listy osób przyjętych Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne wyślą do Ciebie pisemną decyzję dotyczącą przyjęcia.

KROK 10

Wczytaj zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

KROK 11

Po procesie immatrykulacji (w drugiej połowie września) będziesz mógł zalogować się i zapoznać z systemem USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl - logując się użyj swój login i hasło takie jak do systemu IRK.

KROK 12

Dokonaj opłaty za legitymację oraz indeks na podany w systemie USOSweb numer Twojego indywidualnego rachunku bankowego.

KROK 13

Dokonaj opłaty za czesne (w przypadku studiów niestacjonarnych) na podany w systemie USOSweb numer Twojego indywidualnego rachunku bankowego.

 • podanie o przyjęcie na studia,  
 • blankiet przelewu opłaty rekrutacyjnej za kierunek studiów, na który się zapisałeś.


Uwaga:

 • jeśli zapisałeś/aś się na więcej niż jeden kierunek studiów, to drukujesz powyższe dokumenty dla każdego kierunku studiów,
 • pamiętaj o złożeniu wymaganych podpisów na wydruku podania oraz wydruku oświadczenia,  
 • pamiętaj o zachowaniu potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej – przekażesz to potwierdzenie, wraz z innymi wymaganymi dokumentami, Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Etap  2.    

Złóż, w terminach dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,  komplet wymaganych dokumentów w białej teczce (Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna  sama dokonuje opisu teczki).

Ważne uwagi:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek dokonania oceny zgodności składanych kserokopii dokumentów z ich oryginałami. Dlatego też oczekuje się od Ciebie przedstawienia tylko do wglądu oryginałów takich dokumentów jak: dowód osobisty, świadectwo maturalne oraz  dyplom (wraz z suplementem) ukończenia studiów I stopnia (w przypadku kandydatów na studia II stopnia).  

Dokumenty możesz dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem upoważnionych osób lub przesłać pocztą poleconą. Przyjęte zostaną tylko te dokumenty, które są kompletne i poprawnie wypełnione. Jeśli przesyłasz dokumenty drogą pocztową, to przekazujesz oryginały dokumentów (świadectwo maturalne, dyplom wraz z suplementem) lub kopie  poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź organ wydający dany dokument.

Pamiętaj, że niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów do dnia podanego w terminarzu rekrutacji jest traktowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jako rezygnacja kandydata z udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Etap 3.     

Otrzymujesz informację o przyjęciu na studia.  

Informacja o przyjęciu na studia zostanie przekazana w dniu podanym w terminarzu rekrutacji za pośrednictwem:

 • Twojego indywidualnego konta w systemie IRK,  
 • list osób przyjętych oraz rezerwowych – listy te będą dostępne:
 • w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania, Al. Armii Krajowej 19 B – Aula WZ,
 • na stronie internetowej Wydziału Zarządzania  www.zim.pcz.pl.


Otrzymasz również pisemne powiadomienie o przyjęciu na studia, przesłane listem poleconym w ciągu 14 dni od daty przyjęcia na studia (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub doręczone do rąk własnych (za pokwitowaniem odbioru na kopii decyzji).

Ważna uwaga: Jeśli kandydat został przyjęty na kilka kierunków studiów to musi dokonać wyboru tylko jednego z tych kierunków i powiadomić Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w  terminie dwóch dni po ogłoszeniu wyników  o swojej rezygnacji ze studiów na pozostałych kierunkach. Brak tego zgłoszenia spowoduje, że kandydat nie otrzyma numeru albumu i z tego powodu nie będzie mógł rozpocząć studiów. Informację o rezygnacji należy przekazać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu IRK lub na adres rekrut@zim.pcz.pl (żądając potwierdzenia odbioru). W przesyłanym powiadomieniu należy podać swoje nazwisko i imię, numer pesel oraz stosowne oświadczenie o rezygnacji.

Etap 4.       

Po przyjęciu na studia przesyłasz za pośrednictwem systemu IRK  swoje zdjęcie  do elektronicznej legitymacji studenckiej oraz dokonujesz opłat za: legitymację, indeks oraz czesne (opłata czesnego dotyczy studentów studiów niestacjonarnych).

Uwagi ważne dla kandydatów na studia II stopnia:

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia mają ci kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku zgodnym z obecnie wybranym kierunkiem studiów  II stopnia.
 2. Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku niż ten, na który obecnie się zapisali, będą zobowiązani, po uzyskaniu statusu studenta, do uzupełnienia różnic programowych z zakresu studiów I stopnia na wybranym przez siebie kierunku. Dziekanaty, po zakończeniu procesu rekrutacji, przekażą zainteresowanym studentom informacje o warunkach uzupełnienia różnic programowych.  

Uwaga ważna dla kandydatów, którzy zamierzają podjąć studia na drugim kierunku:
Kandydaci, którzy aktualnie studiują i zamierzają podjąć studia na drugim kierunku, nie uczestniczą w procesie rekrutacji. Formalne przyjęcie kandydatów na drugi kierunek studiów wymaga złożenia do Dziekana Wydziału Zarządzania  podania ze stosowną prośbą o przyjęcie na studia na drugim kierunku oraz uzyskania zgody Dziekana jednostki macierzystej studenta na podjęcie tych studiów. O przyjęciu na drugi kierunek studiów na Wydziale Zarządzania PCz. decyduje Dziekan tego Wydziału.