Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 28.01 do 14.02.2019 w godz.:

10:00 - 12:30 (od poniedziałku do piątku)

soboty (od 01.09 do 29.09 2018) 9:00 - 11:00

Szczególowe informacje w terminarzu

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 22
W tym miesiącu: 2322
Wszystkich: 3960

Specjalność: Zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych

Absolwent specjalności Zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych na kierunku Gospodarka przestrzenna nabywa kompetencje:

 • w zakresie konstruowania planów i strategii rozwoju lokalnego i regionalnego;
 • współdziałania z różnymi jednostkami i instytucjami przy tworzeniu i realizacji polityki z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i rozwoju miast, gmin i regionów;
 • w zakresie uczestnictwa w realizacji polityki europejskiej z zakresu zagospodarowania przestrzennego związanej z rewitalizacją społeczną obszarów zdegradowanych;
 • wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
 • przygotowywanie ofert inwestycyjnych, planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych i zarządzania przestrzenią w ramach projektowania rozwoju miast;
 • uczestnictwa w tworzeniu koncepcji dotyczących zarządzania innowacyjnością gmin, miast i regionów;
 • tworzenia kampanii promocyjnych produktów terytorialnych: turystycznych, inwestycyjnych, mieszkaniowych, socjalnych, handlowo-usługowych, oświatowo-kulturalnych, targowo-wystawienniczych, rekreacyjno-sportowych i publicznych.

Absolwent specjalności Zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych na kierunku Gospodarka przestrzenna posiada niezbędne kompetencje do zatrudnienia w:

 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego;
 • biurach i firmach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • firmach konsultingowych i doradczych;
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej, agencjach nieruchomości,
 • organizacjach otoczenia biznesu.

Absolwent ma być w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.Specjalność: Równowaga przestrzenna i ekoturystyka

Studenci specjalności Równowaga przestrzenna i ekoturystyka zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym (miasto, gmina, powiat, województwo). Specjalność Równowaga przestrzenna i ekoturystyka umożliwia studentom zdobywanie wiedzy w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów zurbanizowanych, obszarów wiejskich oraz otwartych zasobów środowiska naturalnego.

Obszarem kształcenia na specjalności Równowaga przestrzenna i ekoturystyka są zagadnienia turystyki ekologicznej, integrującej ochronę dziedzictwa kulturowego ze zrównoważonym wykorzystywaniem walorów przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych regionów. Jednym z praktycznych walorów kształcenia na specjalności Równowaga przestrzenna i ekoturystyka jest ukierunkowanie na zrównoważony rozwój krajobrazu społecznego, kulturowego, gospodarczego i przyrodniczego subregionu północnego Województwa Śląskiego oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Specjalność Równowaga przestrzenna i ekoturystyka rozwijana będzie w oparciu o współpracę ze środowiskiem administracyjnym, gospodarczym oraz społecznym na poziomie miasta, wspólnot lokalnych oraz środowisk regionalnych, co tworzyć ma warunki do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy.

Absolwent specjalności Równowaga przestrzenna i ekoturystyka - kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA posiada niezbędne kompetencje do zatrudnienia w:

 • podmiotach gospodarczych związanych z szeroko pojętą branżą turystyczną, urbanistyczną, kulturalną, agrobiznesem oraz firmami konsultingowymi i doradczymi.
 • organizacjach samorządowych, związkach gmin, organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • w tym rozwoju obszarów turystycznych, aktywizacją obszarów wiejskich i zurbanizowanych.
 • własnej firmie -  absolwent specjalności posiada wiedzę potrzebną do skutecznej realizacja własnego przedsięwzięcia biznesowego.


Specjalność: Zarządzanie energią i środowiskiem

Kształcenie na specjalności „Zarządzanie energią i środowiskiem”  - kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania energią i środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego jak również w organizacjach gospodarczych. W sposób merytoryczny i praktyczny przygotowuje specjalistów, w zakresie zarządzania energią i środowiskiem, w tym planowania, optymalizacji i bilansowania potrzeb energetycznych, projektowania systemów energetycznych w podmiotach samorządowych i gospodarczych, np. w: jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługodawczych czy w jednostkach służby zdrowia. W programie nauczania  uwzględniono problematykę: energetyki prosumenckiej,  zrównoważonego rozwoju regionalnego z uwzględnieniem infrastruktury zeroenergetycznej, synergetyki, decentralizacji regionalnych rynków energii w oparciu o hybrydowe odnawialne i rozproszone technologie energetyczne oraz aspektów prawnych dotyczących regionalnej polityki energetycznej i środowiska przyrodniczego.

Absolwent specjalności „Zarządzanie energią i środowiskiem”  - kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA posiada niezbędne kompetencje do zatrudnienia w:

 • jednostkach administracji samorządowej, rządowej, agencjach rozwoju regionalnego jak również przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych w zakresie planowania i bilansowania potrzeb energetycznych oraz projektowania, implementacji i monitoringu odnawialnych i rozproszonych systemów energetycznych.
 • biurach i firmach projektowych, konsultingowych i doradczych - przygotowujących  opracowania, dokumenty planistyczne w zakresie: planowania i bilansowania energetycznego, projektów architektonicznych w zakresie budownictwa zeroenergetycznego jak również audytów energetycznych.
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej w zakresie planowania potrzeb energetycznych w świetle regionalnych uwarunkowań społecznych, geograficznych i przyrodniczych.