Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 28.01 do 14.02.2019 w godz.:

10:00 - 12:30 (od poniedziałku do piątku)

soboty 9:00 - 11:00

Szczególowe informacje w terminarzu

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 71
W tym miesiącu: 2418
Wszystkich: 4797

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja realizowanego na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej posiadają ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

 

W ramach zdobywanych umiejętności absolwenci zostaną przygotowani do planowania, organizacji i realizowania przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji:

 •         prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 •         zarządzania obsługą ruchu turystycznego,
 •         opracowania strategii działania, rozwoju i inwestycji firmy,
 •         przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców,
 •         działań promocyjnych i marketingowych,
 •         organizowania wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego,
 •         nawiązywania kontaktów i komunikowania się w języku obcym.

 

Absolwenci będą mieć kwalifikacje przygotowujące do pracy w:

 •         biurach podróży,
 •         hotelarstwie,
 •         centrach rekreacji,ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
 •         gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego,
 •         administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach w ramach ich 
              działalności w zakresie turystyki i rekreacji,
 •         branżach i usługach pokrewnych turystyce i rekreacji,

 

    Absolwenci zdobędą wiedzę o działalności turystycznej w zakresie marketingu, ekonomii, organizacji i zarządzania, strategii i rozwoju, analizy finansowej i inwestycji oraz zarządzania kadrami. Poznają oni przestrzeń geograficzną, jej specyfikę w ujęciu turystycznym, a także różnorodność walorów, która stanowi podstawę do tworzenia atrakcyjnych turystycznie produktów na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Wykażą się wiedzą krajoznawczą, demograficzną, socjologiczną i psychologiczną.

    Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługują się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej.

    Zdobytą wiedzę i umiejętności o zasadach prawnych i etycznych absolwent wykorzystuje w praktyce zawodowej. Uzyskany tytuł zawodowy umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata.

 Czas trwania studiów licencjackich: 6 semestrów (3 lata) – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

 

   Specjalności

 1. Rekreacja prozdrowotna
 2. Organizacja turystyki pielgrzymkowej
 3. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 

   Przedmioty

 Przedmioty kształcenia podstawowego:

 1. Prawo
 2. Psychologia
 3. Zarządzanie
 4. Historia architektury i sztuki
 5. Ekonomia
 6. Ekologia i ochrona środowiska
 7. Fizjologia człowieka

 

Przedmioty kształcenia kierunkowego:

 1. Podstawy turystyki
 2. Geografia turystyczna
 3. Krajoznawstwo
 4. Podstawy rekreacji
 5. Obsługa ruchu turystycznego
 6. Ekonomika turystyki i rekreacji
 7. Hotelarstwo
 8. Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody
 9. Żywienie człowieka
 10. Pedagogika czasu wolnego

 

Przedmioty dodatkowe:

 1. Finansowanie działalności turystycznej
 2. Technologie informacyjne
 3. Marketing w turystyce
 4. BHP
 5. Zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 6. Agrobiznes
 7. Biznesplan przedsiębiorstwa turystycznego
 8. Ochrona własności intelektualnej
 9. Statystyka
 10. Zarządzanie kadrami w turystyce
 11. Zarządzanie projektem turystycznym
 12. Organizacja czasu wolnego i wypoczynku
 13. E-sprzedaż usług turystycznych
 14. Logistyka usług logistycznych
 15. Globalny rynek turystyczny
 16. Socjologia
 17. Etyka i filozofia
 18. Język obcy (do wyboru)
 19. WF

 

Przedmioty kształcenia ogólnego do wyboru:

 1. Ubezpieczenia w turystyce / Ubezpieczenia w międzynarodowym ruchu turystycznym
 2. Jakość usług turystycznych / Doskonalenie  jakości procesów turystycznych
 3. Techniki komputerowe w promocji regionu / Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji turystycznych
 4. Strategia marketingowa firm turystycznych/ Promocja turystyki
 5. Zarządzanie i analiza strategiczna przedsiębiorstwa turystycznego/ Zarządzanie rynkiem turystycznym
 6. Modelowanie rynku usług turystycznych/ Analiza międzynarodowego rynku turystycznego

Pozostałe przedmioty:

 1. Przedmioty specjalnościowe
 2. Seminarium dyplomowe
 3. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego i pisanie pracy dyplomowej