Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 3.06 do 19.07.2019 w godz.: 

10:00 - 13:00  (od poniedziałku do piątku)

od 22.07 do 26.07.2019 w godz.:

9:30 - 15:30 (od poniedziałku do piątku)

soboty w lipcu 9:00 - 11:00

Szczególowe informacje w terminarzu

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 177
W tym miesiącu: 3542
Wszystkich: 5638

STUDIA DOKTORANCKIE-REKRUTACJA

Wydział Zarządzania w roku akademickim 2018/2019 prowadzi nabór na:

 • stacjonarne studia doktoranckie,
 • niestacjonarne studia doktoranckie,
 • stacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

 

Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu. Do studiowania na studiach trzeciego stopnia może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny), określone w art. 2 ust. 1 pkt. 18g Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 oraz uzyska pozytywny wynik w konkursowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

LIMIT PRZYJĘĆ w roku akademickim 2018/2019

 • stacjonarne studia doktoranckie - 20 miejsc,
 • stacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim - 15 miejsc,
 • niestacjonarne studia doktoranckie - 10 miejsc.

 

Kryterium kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie stanowią:

 • ocena rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie autoreferatu zawierającego osiągnięcia naukowo- badawcze i zamierzenia naukowe kandydata,
 • średnia ocen na dyplomach ukończenia studiów I i II stopnia lub ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich,
 • opinia WDKR o predyspozycjach kandydata do prowadzenia badań i pracy naukowej.

 

 Kryterium kwalifikacji na stacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim stanowią:

 • autoreferat zawierający osiągnięcia naukowo- badawcze i zamierzenia naukowe kandydata,
 • średnia ocen na dyplomach ukończenia studiów I i II stopnia lub ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich,
 • opinia WDKR o predyspozycjach kandydata do prowadzenia badań i pracy naukowej.

 

Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna (WDKR). Kandydaci będą przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, w kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji ustalonej przez Wydziałową Doktorancką Komisję Rekrutacyjną w ramach limitu miejsc (link)

 Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza się w systemie IRK.

 

PROCEDURA        

 1. Kandydat zapisuje się na studia w internetowym systemie www.irk.pcz.pl , wprowadza zdjęcie legitymacyjne (dla chętnych) oraz drukuje podanie.
 2. Kandydat kompletuje dokumenty wymienione poniżej, a następnie składa je w  białej teczce (wzór) w pokoju Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna po stwierdzeniu kompletności przedłożonej dokumentacji dopuszcza kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Komisja konkursowa przeprowadza indywidualną rozmowę z kandydatem. Kandydat prezentuje swoją sylwetkę naukową oraz odpowiada na pytania komisji. Kandydat przedkłada również autoreferat zawierający dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze oraz zamierzenia naukowe (max. 2 strony formatu A4).
 5. Komisja dokonuje oceny kandydata, mając na uwadze: jego wypowiedź, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, zakres odbytych studiów i wyniki uzyskane w toku studiów oraz predyspozycje do pracy naukowej. Członkowie komisji konkursowej przyznają punkty zgodnie z załącznikiem nr 2 Uchwały nr  185/2017/2018 Senatu PCz z dnia 21 marca 2018 r.
 6. W oparciu o wyniki  postępowania konkursowego powstaje lista rankingowa. Zostają przyjęci kandydaci z największą liczbą uzyskanych punktów,
 7. Wyniki końcowe postępowania rekrutacyjnego są podawane do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń, strona internetowa). Kandydat otrzymuje na piśmie decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na I rok studiów.
 8. Od decyzji Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.

 

 WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie o przyjęcie na studia III stopnia wygenerowane z systemu IRK,
 • kwestionariusz osobowy (link),
 • życiorys lub CV,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych lub społecznych na kierunku zgodnym lub pokrewnym z dyscypliną naukową, w której kandydat na studia III stopnia składa dokumenty,
 • kandydat na studia III stopnia nieposiadający dyplomu ukończenia studiów II stopnia przekłada dokument potwierdzający uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”,
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska ( dotyczy osób mających dyplom wystawiony na nazwisko inne niż na podaniu o przyjęcie na studia trzeciego stopnia),
 • 3 zdjęcia, na jasnym tle bez nakrycia głowy (45 mm x 65 mm),
 • kopia dowodu tożsamości,
 • pisemną zgodę na opiekę naukową uzyskaną od nauczyciela akademickiego uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim, pisemną zgodę dyrektora instytutu lub kierownika katedry na realizację pracy doktorskiej (link),
 • autoreferat obejmujący informacje dotyczące: przyczyn ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie, przewidywanych zagadnień przyszłej pracy doktorskiej, uzyskanych osiągnięć naukowych i organizacyjnych (o ile kandydat posiada),
 • kopię certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych, specjalistycznych programów komputerowych, studiów podyplomowych oraz kursów związanych z dyscypliną studiów (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • ewentualny wniosek  o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosek  o przyznanie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych i świadczeń wynikających z postanowień Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (link).

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna - brak

OPŁATY:

 • stacjonarne studia doktoranckie - brak,
 • stacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim dla cudzoziemców z pominięciem zasad obowiązujących obywateli polskich - 1450 euro/semestr,
 • stacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim dla cudzoziemców na zasadach obowiązujących obywateli polskich - brak,
 • niestacjonarne studia doktoranckie - 3250 zł /semestr.

LEGITYMACJA

Wydruk elektronicznej legitymacji odbywać się będzie w Dziale Informatyzacji Administracji PCz, po dokonaniu przez doktoranta wpłaty w wysokości 17 zł (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 13.04.2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich – Dz.U. 2016 poz. 558) na numer konta wygenerowany w IRK. Wpłaty należy dokonać po przyjęciu na studia.

LISTA POTENCJALNYCH OPIEKUNÓW PRAC DOKTORSKICH (link)

 

 

TERMINY

Rekrutacja na studia doktoranckie trwa od 18 czerwca 2018 r. do 20 września 2018 r.  Rejestracja elektroniczna rozpoczyna się 18 czerwca 2018 r. o godz. 8:00 i kończy 20 września 2018 r. o godz. 23:00.

 

KONTAKT i MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

mgr Agnieszka Majewska

Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

ul. Armii Krajowej 19 B; 42-201 Częstochowa

Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna pok. 414 ( IV piętro - budynek główny)

tel. 34 32 50 874, agnieszka.majewska@wz.pcz.czest.pl

Dyżury:

Czynne:

Poniedziałek - czwartek w godz. 9:00 - 13:00

Soboty - terminy uzgadniane telefonicznie

18.06.2018 r. - 09.07.2018 r.

04.09.2018 r. - 20.09.2018 r.

Ostateczny termin składania dokumentów upływa w dniu 21 września 2018 r. o godz. 10.00:

 

UWAGA!!! 

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE Z KANDYDATAMI NA STUDIA DOKTORANCKIE ODBĘDĄ SIĘ 

24 września 2018 r. (poniedziałek).

ROZPOCZYNAMY o  godz. 8.15  w sali 413. 

( IV piętro -BUDYNEK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UL. ARMII KRAJOWEJ 19 B).

 

Kandydaci będą proszeni w kolejności alfabetycznej wg listy wywieszonej na drzwiach sali 413.

 


Rekrutacja na studia doktoranckie w języku angielskim dla cudzoziemców z pominięciem zasad obowiązujących obywateli polskich- Biuro Studentów Zagranicznych- ul. Dabrowskiego 69; 42-201 Częstochowa tel. 343 250 402 (w. 402) E-mail: erasmus@adm.pcz.pl, iso@adm.pcz.pl

 

 

Informacje ogólne dotyczące studiów doktoranckich w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w zakładce: STUDIA DOKTORANCKIE