Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 28.01 do 14.02.2019 w godz.:

10:00 - 12:30 (od poniedziałku do piątku)

soboty (od 01.09 do 29.09 2018) 9:00 - 11:00

Szczególowe informacje w terminarzu

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 20
W tym miesiącu: 2320
Wszystkich: 3958

Zgodnie z założonym profilem kierunku Gospodarka przestrzenna zagadnienia realizowane w ramach przedmiotów kierunkowych w sposób szczególny oscylują wokół tematyki rozwoju regionalnego i rozwoju lokalnego, która to tematyka odnosi się do celów, kierunków i sposobów działania w warunkach permanentnych zmian o rozmaitym charakterze, sile i zasięgu. Uwarunkowania planowania rozwoju wynikają z diagnozy istniejącego stanu w ujęciu posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych analizowanego obszaru, która pozwala ujawnić podstawowe problemy dotychczasowego rozwoju oraz szanse i zagrożenia wpływające na przyszły rozwój. Budowanie strategii działania w wymiarze lokalnym bądź też regionalnym następuje również w oparciu
o proces planowania przyszłego rozwoju określany przez różnorodne podmioty szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Podmioty te, przy wsparciu lokalnych, regionalnych i centralnych organów politycznych, społecznych i zawodowych, winny współdziałać ze sobą na wszystkich poziomach w celu kreowania spójnych  planów rozwoju.

Celem kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest dostarczenie studentom zintegrowanej wiedzy ekonomicznej, społecznej i przyrodniczej z zakresu uwarunkowań gospodarowania w przestrzeni oraz gospodarowania przestrzenią a także wykształcenie umiejętności w zakresie przestrzennej organizacji rozwoju społeczno – gospodarczego, w szczególności zaś:

  • konstruowania strategii rozwoju, planowania rozwoju, sporządzania programów rewitalizacji dotyczących obszarów miast, gmin i regionów oraz ewaluacji wdrażanych projektów, w tym strategii krajowych oraz międzynarodowych;
  • kształtowania środowiska przestrzennego według zasad sztuki planistycznej w zgodzie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi oraz możliwościami technicznymi (z uwzględnieniem konieczności zachowania ładu przestrzennego oraz zasad rozwoju zrównoważonego);
  • opracowywania dokumentów planistycznych oraz przygotowywania analiz przestrzennych wykorzystywanych dla celów gospodarczych i społecznych w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • znajomości przepisów unijnych i polskich związanych z problematyką gospodarki przestrzennej na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, a także umiejętnością ich zastosowania w praktyce;
  • podejmowania inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju i planowania rozwoju w oparciu o posiadane zasoby i potencjał;
  • kompleksowego (zintegrowanego) podejścia do problematyki związanej z zachowaniem i odbudową (programy rewitalizacji) walorów danego obszaru podwyższających jego konkurencyjność, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska przyrodniczego i kulturowego;
  • doradztwa w zakresie gospodarki nieruchomościami, gruntami oraz lokalizacji inwestycji;
  • analizy uwarunkowań planowania i gospodarowania infrastrukturą techniczną, logistyczno-transportową oraz planowania rozwoju usług publicznych;
  • projektowania działań mających na celu ochronę środowiska, z uwzględnieniem opracowywania dokumentacji dotyczącej szacowania zasobów i diagnozy stanu środowiska przyrodniczego a także wpływu podejmowanych inwestycji na jego postać;
  • kooperowania ze specjalistami dziedzin komplementarnych oraz podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie na poziomie lokalnym i regionalnym (w tym także euroregionów) i ponadregionalnym (współpraca na poziomie krajów UE).