Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 3.06 do 19.07.2019 w godz.: 

10:00 - 13:00  (od poniedziałku do piątku)

od 22.07 do 26.07.2019 w godz.:

9:30 - 15:30 (od poniedziałku do piątku)

soboty w lipcu 9:00 - 11:00

Szczególowe informacje w terminarzu

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 194
W tym miesiącu: 3559
Wszystkich: 5639

Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów:

 • stacjonarne: I i II  stopnia,
 • niestacjonarne: I i II  stopnia.

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 reguluje Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 33/2016/2017 z dnia 22.02.2017  w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018

Zasady uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2017/2018 reguluje uchwała nr 33/2012/2013 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dn. 19 grudnia 2012 r.

Podejmowanie i odbywanie przez cudzoziemców studiów reguluje:

 • art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych oraz pracach rozwojowych (Dz.U  z 2006 r. nr 190 poz. 1406 z późn. zmianami).

1. Warunki formalne

1.1.    Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązani są do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów.

1.2.    W związku z prowadzoną rekrutacją internetową, złożenie w/w dokumentów będzie poprzedzone rejestracją kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

1.3.    Złożenie przez kandydata w/w dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na wynikowych listach przyjętych i listach rezerwowych oraz zgody na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych.

2. Kryteria kwalifikacji na studia

2.1.    Rekrutację na studia przeprowadza i decyzję o przyjęciu podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

2.2.    Podstawą decyzji o przyjęciu na studia (za wyjątkiem studiów II stopnia), jest wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

2.2.1.      matematyka – poziom podstawowy (M) lub rozszerzony (MR), przy czym w przypadku:

a)    kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (MR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2,

b)    kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (M) i rozszerzonym (MR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady punktu 2.2.1 a),

c)    kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki liczba punktów M wynosi 20%;

2.2.2.    język polski (JP) – poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;

2.2.3.    język obcy nowożytny (JO) – poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;

2.2.4.        dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny (wg tabeli nr 1) – poziom podstawowy (D) lub rozszerzony (DR) przy czym w przypadku:

a)    kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie rozszerzonym (DR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2,

b)    kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie podstawowym (D) i rozszerzonym (DR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady punktu 2.2.4 a),

c)    kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego liczba punktów D wynosi 20%.

2.3.    Dla kandydatów na studia, absolwentów z tzw. „starą” maturą wskaźnik rekrutacyjny, o którym mowa w pkt. 2.2 uzyskuje się z przeliczenia wybranych ocen końcowych przedmiotu ze świadectwa ukończenia szkoły (matematyka, język polski, język obcy nowożytny – w przypadku dwóch języków będzie brana ocena lepsza) oraz ocenę korzystniejszą z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych z tabeli nr 1.

2.4.    Na studia II stopnia kandydatów kwalifikuje się na podstawie konkursu dyplomów. Jako dodatkowe kryterium Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna możne przyjąć dla Wydziału Zarządzania wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

2.5.    Kandydaci przystępujący do Matury Międzynarodowej zamiast świadectwa dojrzałości składają zaświadczenie o przystąpieniu do Matury Międzynarodowej oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Przyjęcia kandydatów z Maturą Międzynarodową na studia stacjonarne odbywają się we wrześniu według wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego, która decydowała o zakwalifikowaniu się na studia. Do obliczenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego ustala się następujące przeliczanie ocen z dyplomu IB (International Baccalaureat) wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, na liczby punktów (wg poniższej tabeli), stosując wagę 2:

Ocena

Liczba (%) punktów

Excellent

100

Very good

85

Good

70

Satisfactory

55

Mediocre

30

3.  Zasady ustalania wskaźnika rekrutacyjnego na Wydziale Zarządzania

3.1.    Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą:

3.1.1.    procent M lub MR punktów za egzamin z matematyki obliczany zgodnie z pkt. 2.2.1

3.1.2.    procent D lub DR punktów za egzamin maturalny z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych określonych w tabeli nr 1 obliczany zgodnie z pkt. 2.2.4

3.1.3.    procent JP z wagą 1.0 punktów za egzamin z języka polskiego, w przypadku Wydziału Zarządzania obowiązywać będzie waga 1.0,

3.1.4.    procent JO z wagą 1.0 punktów za egzamin z języka obcego nowożytnego, w przypadku zdawania na maturze dwóch języków obcych brany jest pod uwagę ten, z którego kandydat uzyskał lepszą ocenę.

3.2.    Dla kandydatów na studia legitymujących się tzw. „starą” maturą ustala się następujące przeliczenie ocen na procent punktów dla dwóch skal ocen:

 

Ocena

% punktów

Ocena

% punktów

2

30

3

50

3

55

4

75

4

70

5

100

5

85

 

 

cel

100

 

 

Dla ustalenia procent punktów M, JP, JO oraz z dodatkowych przedmiotów kwalifikacyjnych (D) z tabeli nr 1 uwzględnia się ocenę końcową z danego przedmiotu uzyskaną przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły, przy czym:

a)    w odniesieniu do ocen z języka polskiego stosuje się wagę 1.0;  

b)    do ocen z języka obcego nowożytnego stosuje się wagę 1.0;

c)    z przedmiotów dodatkowych klasyfikacyjnych z tabeli nr 1 wybiera się ocenę lepszą;

d)    w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości z matematyki ustala się procent punktów MR mnożąc liczbę punktów z egzaminu x 2;

e)    w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ustala się procent punktów DR mnożąc liczbę punktów z egzaminu x 2.

 

Tab. nr 1. Wykaz dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kierunków studiów na Wydziale Zarządzania:

Kierunek studiów na Wydziale Zarządzania

Wykaz przedmiotów

 • Zarządzanie
 • Logistyka
 • Filologia
 • Finanse i rachunkowość
 • Przedsiębiorczość w Internecie

-      geografia,
-      lub historia,
-      lub wiedza o społeczeństwie.

 • Zdrowie publiczne

-      biologia,
-      lub chemia,
-      lub geografia,
-      lub technologia informacyjna (informatyka),
-      lub wiedza o społeczeństwie.

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

-      fizyka z astronomią,
-      lub chemia,
-      lub technologia informacyjna (informatyka).

 • Gospodarka przestrzenna

-      geografia
-      lub fizyka z astronomią,
-      lub chemia,
-      lub technologia informacyjna (informatyka).

4. Wartość progowa Wskaźnika rekrutacyjnego

Wskaźnik rekrutacyjny uzyskany przez kandydata musi osiągnąć wartość progową, określoną dla każdego kierunku i typu studiów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, na podstawie liczby zgłoszeń oraz limitu przyjęć na dany kierunek i rodzaj studiów.

5. Terminy i procedura

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustala i podaje do wiadomości:

 • termin i miejsce składania dokumentów przez kandydatów na studia,
 • termin ogłoszenia wyników rekrutacji,
 • informacje o naborze dodatkowym.

6. Informacje dodatkowe

6.1.    Rekrutacja na studia prowadzona jest na określone kierunki i rodzaje studiów.

6.2.    Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych z powodu wyczerpania limitu miejsc, a przekroczyli wartość progową wskaźnika rekrutacyjnego wpisywani są na listę rezerwową lub mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne.

6.3.    Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Rektor podejmuje decyzje w sprawach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach.

6.4.    Lista osób przyjętych na studia jest sprawdzana i weryfikowana pod względem formalnym przed jej opublikowaniem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

6.5.    Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje indywidualne odwołania od decyzji Komisji Wydziałowej złożone w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji o nie przyjęciu na studia jedynie w przypadku wskazania naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor zgodnie z wnioskiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna

7. Senat wyraża zgodę na realizację kształcenia zamawianego, w trybie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami).